VÝTVARNÁ SÚŤAŽ ŠTUDENTOV ŠKÔL UMELECKÉHO PRIEMYSLU

Veríme, že umenie hrá dôležitú úlohu pri podpore tvorivosti mladých ľudí.

START21ART

Cieľom súťaže je podporiť mladé umenie a umelecké vzdelávanie.
Je určená študentom 4. ročníkov českých a slovenských „šupiek“, ktoré môžu do súťaže prihlásiť
až desatinu z celkového počtu svojich štvrtákov. Študenti tvoria výtvarné diela exkluzívne
pre súťaž START21ART bez obmedzenia techniky. Profesijným garantom súťaže
je porota zložená z osobností českého a slovenského umenia a umeleckého vzdelávania.
Študenti môžu svojim talentom pre seba a svoju školu získať:

  • finančnú cenu pre prvých 21 úspešných študentov
  • finančnú cenu pre umeleckú školu, ktorej študent sa umiestnil na prvom mieste
  • vecné ceny od sponzorov a organizátora súťaže pre všetkých zúčastnených
  • pamätnú publikáciu s dielami a profilmi všetkých súťažiacich študentov

Všetky súťažné diela budú zaradené do aukcie a študent získa väčšiu časť z predajnej ceny
diela na podporu jeho ďalšej umeleckej kariéry

KUBIKUM – internetový portál

Cieľom umeleckého registra KUBIKUM je vytvorenie zázemia pre umelcov každého zamerania, pre organizácie zaoberajúce sa umením, ale v neposlednom rade aj pre širokú verejnosť, ktorej je umenie určené ako cieľovej skupine. Sprístupnenie registrácie Svetového umeleckého fondu KUBIKUM na portáli www.kubikum.com nie je len o internetovom portáli, ale je to začiatok online komunikácie všetkých spomenutých skupín, ktorá nadväzuje na už existujúce pôsobenie našej organizácie

OBNOVA RADENOVHO DOMU V ČIČMANOCH

Zachovanie autenticity jedinečnej architektúry posledného existujúceho pavlačového objektu.

Obnova Radenovho domu

V roku 2010 v kontexte schváleného projektu dotačného systému MK SR a tiež s použitím vlastných finančných zdrojov bola ukončená záchrana Radenovho domu v Čičmanoch. Zámerom záchrany bolo predovšetkým zachovanie autenticity jedinečnej architektúry posledného existujúceho pavlačového objektu čiastočnou rekonštrukciou a výmenou poškodených prvkov, ktoré už nebolo možné zachrániť a ktoré ohrozovali trvácnosť stavby.

Poslednou tohoročnou aktivitou obnovy Objektov ľudovej architektúry v Čičmanoch bola ornamentálna výmaľba Radenovho domu, ktorá sa uskutočnila v septembri 2011 s pomocou nenávratného finančného príspevku Nadácie Kubikum a v spolupráci so Súkromnou strednou umeleckou školou v Žiline. Hlavným cieľom projektu výmaľby bolo obnoviť pôvodnú ornamentiku Radenovho domu na základe zachovanej fotodokumentácie zo začiatku 20. storočia, ktorá bola charakteristická pre pavlačové domy. Napriek tomuto zámeru sa Radenov dom musel vymaľovať do podoby, v akej ho poznajú súčasní návštevníci Čičmian. „Postarali sa o to študenti 3. ročníka SSUŠ v Žiline počas povinnej praxe v dňoch 19. 09. – 24. 09. 2011. Žiaci najskôr budovu očistili od starých náterov, natreli moridlom a neskôr domaľovali nové ornamenty, ktoré pripomínajú pôvodnú podobu drevenice. Pre študentov našej školy to bola jedinečná príležitosť získať praktické výtvarné skúsenosti z obnovy pamiatkového objektu a uplatniť teoretické vedomosti v praxi. Zároveň v rámci vyučovacieho predmetu Dejiny výtvarnej kultúry sa naučili budovať vzťah k tradičnej ľudovej architektúre,“ dodal na záver Václav Dostálek, riaditeľ školy.